Inteligent musí dodržiavať prikázaní jedenásť / Eseje

Zomrel Leszek Kolakowski, najznámejší poľský filzof. V jednom zo svojich posledných textov odhalil čosi šokujúce: poľská inteligencia existuje!

Foto: Piotr Wojcik / Agencja Gazeta

Foto: Piotr Wojcik / Agencja Gazeta

Existuje trieda vzdelaných ľudí, ktorí rozvíjajú nielen svoje profesionálne zručnosti, ale navyše sa živo zaujímajú o všeobecné otázky, o otázky svojej krajiny, ako aj o otázky Európy a sveta.

Samozrejme, nemusia byť politicky aktívni, nemusia nutne slovom či písmom verejne hlásať svoj vzťah ku svetu alebo sa aktívne podieľať na živote akýchsi strán či iných politických organizácií.

Záleží im však na tom, aby nejako prispeli k dobru kolektívneho života a chceli by, aby ich konkrétne profesionálne zručnosti boli príspevkom k tomuto životu a nielen svedectvom výdobytkov ich remesla.

Skutočný inteligent chce byť účastníkom kolektívneho života národa i ľudstva a chce túto účasť potvrdzovať tým, čo vie a dokáže.

Neviem,  aká veľká je skupina ľudí, žijúcich v Poľsku, ktorá spĺňa tieto podmienky, ale určite existuje a je si vedomá svojej existencie. Keby sme mali len takýchto vzdelaných ľudí, ktorým ich vzdelanie pomáha získavať prostriedky na znesiteľný život, ale ktorým nejde o nič iného, nebolo by v Poľsku inteligencie a politická činnosť vzdelaných ľudí by bola len jednou z mnohých profesionálnych zručností, ktoré by mohli uplatňovať kdekoľvek bez toho, aby mysleli na čokoľvek iné ako na svoj vlastný životný zisk a vlastnú kariéru. Na čele politických strán často stoja inteligenti, sú však strany, ktoré inteligenciu nenávidia a na čele takýchto strán inteligenti nestoja.

I. Tak teda prvé prikázanie z jedenástora inteligenta: cvič sa v myslení o otázkach kolektívneho života a vlastnú prácu ber ako príspevok k tomuto životu,  primerane  svojim názorom na to, ako by sa tento svet dal opraviť alebo zefektívniť.
II. Prikázanie druhé: ak si myslíš, že patríš k pravici alebo k ľavici, buď vždy pripravený, ak sa ťa opýtajú, jasne vysvetliť, čo to znamená.
III. Príkázanie tretie: ak sa nazdávaš, že rozdelenie na ľavicu a pravicu stratilo v našich časoch zmysel, buď pripravený tento svoj názor vysvetliť.
IV. Prikázanie štvrté: ak už musíš verejne klamať, pamätaj vždy na to, ktorá z tvojich lží sa dá ľahko odhaliť.
V. Prikázanie piate: nekompromituj sa tým, že budeš pripisovať iným ľuďom akési názory, ak ich nedokážeš podoprieť citátmi z ich výrokov.
VI. Prikázanie šieste: aj ak si myslíš, že všetci ľudia okrem teba sú lotri, nehovor to verejne, nebude ti to pripísané k dobru.
VII. Prikázanie siedme: čítaj čo najviac knižiek svojim malým deťom.
VIII. Prikázanie ôsme: miluj rôzne myšlienky, ktorým ťa naučili spisovatelia alebo filozofi.
IX. Prikázanie deviate: čítaj básnikov, počúvaj klasickú hudbu.
X. Prikázanie desiate: pamätaj stále na to, čím sa zosmiešňuješ.
XI. Prikázanie jedenáste: môžeš byť katolík alebo budhista, alebo vyznávať inú vieru, môžeš byť tiež, ako sa vraví, neveriaci, ak pre žiadnu z týchto svojich vier netratíš svoju príslušnosť ku svetu inteligencie. Nemôžeš však tvrdiť, že tvoja viera či neviera stojí na rovnako pevných základoch ako tvrdenia z chemických či geologických vied.

Všetky tieto prikázania máš dodržiavať, ak chceš patriť k inteligencii. Ale samozrejme, vôbec nemusíš chcieť byť inteligentom.

Text vyšiel v týždenníkoch Tygodnik Powszechny 43/2004 a Tygodnik Powszechny 1-2/2009.