Tibor Pichler

Tibor Pichler (1949) je filozof. Žije v Bratislave. Je riaditeľ Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Zaoberá sa stredoeurópskymi intelektuálnymi dejinami a osobitnú pozornosť venuje skúmaniu politických ideí a politickej filozofie v tomto priestore. Jeho najznámejšou knihou je Národovci a občania: O slovenskom politickom myslení v 19. storočí.

O ľude, o národe / Esej

Poznámky k východiskám slovenského politického myslenia. Čo znamená konzervativizmus, liberalizmus, politický katolicizmus, socializmus v slovenských dejinách? Je to náročná otázka a pravdu povediac ani sa nechcem pokúsiť dať na ňu priamu odpoveď. Skusmo sa zamyslím nad niektorými východiskami slovenského politického myslenia, ktoré majú dopad na dejiny slovenských politických smerov. Už hneď na úvod treba povedať, že slovenské politické myslenie začína ako národotvorné a nie je pôvodne politicky, ale etnicky entuziastické. Konceptualizuje jazykovú a kultúrnu odlišnosť, ktorú premieta aj do dejín a zakladá národný príbeh. Až neskôr sa táto koncepcia slovenskej jazykovej a kultúrnej partikularity politizuje a, prekračujúc medze len kultúrnych ašpirácií, tiahne na bránku politickej inštitucionalizácie a teritorializácie s koncovkou […]