Claus Offe

Claus Offe (1940) je nemecký sociológ, politológ a filozof. Žije v Berlíne. V druhej polovici šesťdesiatych rokoch pracoval na Goetheho univerzite v Inštitúte pre sociálny výskum u Jürgena Habermasa, a spolu s ním sa venoval sociologickým a politologickým aspektom Habermasovej filozofie. Od roku roku 2005 je profesorom politickej sociológie na Humboldtovej univerzite v Berlíne. Patrí medzi zakladajúcich členov siete Basic Income European Networks (dnes Basic Income Earth Network), hnutia za všeobecný občiansky príjem. V súčasnosti ako emeritný profesor prednáša v Berlíne na Hertie School of Governance.

Čo teda robia občania / Štúdia

Rád by som navzájom konfrontoval tri teoretické prístupy k fungovaniu ako aj obhajobe reality demokratického kapitalizmu. Teoretický prístup možno považovať za kompletný, keď ponúkne oboje: dokáže fungovanie politicko-ekonomickej štruktúry vysvetliť, ale aj obhájiť, a to tak empiricky, ako aj normatívne spochybniteľným spôsobom. Tými tromi teóriami sú: sociálno-demokratická teória spojená so sociálno-trhovou, trhovo liberálna teória, a tretia teória, ktorá je nekompletná, alebo polovičná, tú by som – keďže nemám poruke žiadny lepší názov – nazval globálnym finančným trhom poháňanou postdemokraciou. Táto posledná je nekompletná preto, lebo síce dokáže veľmi dobre opísať logiku, ktorá ovláda realitu dnešných trhov a politiky, no chýba […]