Barbara Skarga

Barbara Skarga (1919 – 2009) bola filozofka, humanistka a autorka mnohých kníh. Narodila sa a žila vo Varšave. Jej štúdium vo Vilniuse prerušila Druhá svetová vojna; ako členka odboja roku 1944 padla do sovietskeho zajatia a strávila jedenásť rokov v táboroch GULAGu. Roky väzenia a vyhnanstva opísala pod pseudonymom Wiktoria Kraśniewska v knižke Po oslobodení… 1944 – 1956, ktorá je jedným z najotrasnejších a najautentickejších svedectiev opisu ženy v ruských lágroch. Po návrate do Poľska roku 1955 vyštudovala filizofiu a od roku 1957 pracovala v Poľskej akadémií vied; titul profesorky získala roku 1975.

On the Boundaries of Our World

Poor and rich are concepts Heidegger used in his 1929-1930 lectures, published posthumously as Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt-Endlichkeit-Einsamkeit”. (The Basic Concepts of Metaphysics. World – Finitude – Solitude). He used them in relation to a world that – because of its metaphysical essence – is one of his key concepts, in addition to the ones mentioned above (world, finitude and solitude). However, this is not the point I intend to discuss here even though it is very interesting. What really interests me now is what Heidegger said later. He said that the world of the animal is poor although […]

Hranice nášho sveta / Esej

„Chudobný” a „bohatý” sú Heideggerovské pojmy, ktoré použil vo svojich prednáškach z rokov 1929-1930, posmrtne vydaných pod názvom „Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt–Endlichkeit–Einsamkeit”. (Základné pojmy metafyziky. Svet-konečnosť-osamelosť”). Použil ich vo vzťahu ku svetu, ktorý – ako sa ukazuje – je popri spomenutých titulných pojmoch (svet, konečnosť a osamelosť) jedným z najdôležitejších vzhľadom na svoju metafyzickú podstatu. Teraz sa však nechcem venovať tejto téme, hoci je nesmierne zaujímavá. Pre mňa je v tejto chvíli podstatné to, čo Heidegger hovoril ďalej. Hovoril, že svet zvieraťa je chudobný, to však neznamená, že je nedokonalý. Keď jašterica leží na horúcom kameňi na slku, jej […]